התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
משפחה

במושג "דיני המשפחה" מתייחסים לכלל הדינים העוסקים בדיון הפנים משפחתי .

לשם קיום הדיון בנושאים אלה המחוקק יצר גם בימ"ש נפרד בו נידונים ענייני המשפחה.

יש לברור בטרם פתיחת ההליך אם העניין הוא אומנם של משפחה- הואיל ולתשובה על שאלה זו יש השלכה על שאלת עצם סמכותו של בית המשפט הדן בסוגיה המועלת בפניו- אמנם לדון בו.

מספר תנאים נקבעו לצורך קביעת שאלת סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בעניין ובכללם:

  1. כי המדובר בעניין של "מעמד אישי".
  2. שעילת התביעה היא סכסוך בתוך המשפחה  (הפסיקה פירשה תנאי זה כך שסיבת הסכסוך או מקורו הוא ביחסי המשפחה ( רע"א 6558/99 חבס נ' חבס, פ"ד נד(4) 337, 343) (בימ"ש ישאל עצמו האם סכסוך משפחתי הוא שגרם, או לפחות הוא שתרם תרומה משמעותית,לפרוץ הסכסוך המתואר בכתב התביעה- להבדיל מסכסוך עסקי)

בבתי משפט אלה נדונים סכסוכים תוך משפחתיים ובכללם ולרבות ענייני מזונות, הסדרי ראייה ירושות ועוד.

ענייני ירושה כמו צווי קיום צוואה וצווי ירושה נדונים בפני "הרשמים לענייני ירושה". וככל שיש התנגדות לבקשה לצו מעין זה – מועבר "העניין" לבית המשפט המוסמך לענייני משפחה.

ענייני משפחה נדונים גם ככל שמדובר למשל על נישואין וגירושין לרבות תוקפם- גם בבתי הדין הדתיים (בית הדין הרבני ואחרים) . לעניין זה בתי המשפט נוטים שלא להתערב זה בסמכותו של זה ואם מתקיים דיון בפני ערכאה אחת-אין הערכאה האחרת דנה בו מפאת כלל "כיבוד בין הערכאות" וגם על המשכו של העניין- להתנהל בפני אותה ערכאה שכבר דנה בו (וזאת מכוח כלל "המשכיות הדיון")