התקשרו: 09-8620481    

Bookmark and Share
טל: 098620481   פקס: 098827127   מייל: taussy@zahav.net.il
תחומי עיסוק
מקרקעין

דיני המקרקעין מוסדרים היום – ברובם בחוק המקרקעין. היינו בחוק החרות.

דיני מקרקעין- כנובע משמם-מכוונים לדין החל על עסקאות ששיוכן הוא "לקרקע" . והחוק בסעיף 1 בו- סעיף הפרשנות מתיחס לכל המחובר לקרקע "חיבור של קבע" (ומוציא מהכלל את אלה הניתנים להפרדה ) לרבות הנטוע - רואה בהם חוק המקרקעין- "מקרקעין".

הזכויות במקרקעין הינן מסוגים שונים ובכללן (מתוך חוק המקרקעין):

  • "בעלות" – לעשות בקרקע כל פעולה משפטית אא"כ הוגבלה בחוק או בהסכם.
  • "שכירות " זו זכות שהוקנתה לשוכר בתמורה להחזיק ולהשתמש בהם לתקופה שלא לצמיתות  (שכירות מעל 5 שנים קרויה  "חכירה" וכשמדובר בשכירות רבת שנים- מעל 25- היא תקרא "חכירה לדורות" ) " משכנתא " שמשמעותה מישכון המקרקעין.
  • "זיקת הנאה"  .זיקת הנאה היא שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם.

יש וגם יגדירו כי קיימות זכויות שביושר" תוצרת "ישראלית" שהיא תוצר פסיקה (ראה  בפסק הדין בע"א 189/95 בנק אוצר החייל נ' מזל אהרונוב, פ"ד נג(4) 199 )
יצויין כי סיווג העניין כ"מקרקעין" יכול גם להשליך על עילת התביעה לרבות על התיישנותה.